Waarin zit chroom-6 en wat zijn de risico’s?

Bij normaal gebruik van chroomhoudende materialen, zoals het aanraken van materiaal waarin chroom-6 is verwerkt, verchroomde voorwerpen (voorwerpen bedekt met een glanzende laag chroom) en geverfde oppervlakken, treden geen gezondheidsrisico’s op. In verchroomde voorwerpen is geen chroom-6 meer aanwezig. Bij geverfde oppervlakken is het chroom-6 dusdanig gebonden dat er bij normaal gebruik geen blootstelling zal zijn. Lees meer

Hoeveel jongeren gebruikten alcohol in 2017?

Het HBSC rapport geeft aan dat er sprake is van stabilisering in het percentage jongeren dat ooit of in de afgelopen maand gedronken heeft, na een periode waarin sprake was van een enorme daling in alcoholgebruik. Jongeren die eenmaal drinken, drinken veel. Het betreft hier wel een kleiner wordende groep. Dit neemt niet weg dat jongeren onder de 18 nog steeds alcohol drinken. 45% van de jongeren in het voortgezet onderwijs heeft ooit alcohol gedronken, 25% heeft in de laatste maand gedronken en 16% geeft aan ooit dronken geweest te zijn. Van de jongeren die alcohol hebben gedronken heeft ruim 70% meer dan 5 glazen op 1 gelegenheid gedronken. Dit baart mij zorgen. Lees meer

Hoeveel scholieren gebruikten drugs in 2017?

In de periode tussen 2001 en 2017 is het percentage scholieren dat ooit cannabis heeft gebruikt significant gedaald van 17 naar 8%. Tussen 2015 en 2017 is het gebruik stabiel gebleven. Deze trend stemt positief. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik toeneemt gedurende de adolescentie. Waar onder 12-jarigen vrijwel nog niemand ooit cannabis heeft gebruikt, loopt het op tot ongeveer een kwart van de zestienjarigen. Het laatste maand gebruik loopt op van 0 naar 12%. Lees meer

Waardoor komt de sterke daling van de huizenprijzen in Londen?

In de jaren negentig was een groot tekort aan huurwoningen in het Verenigd Koninkrijk, waardoor diverse maatregelen zijn ingevoerd om de aankoop van woningen voor de verhuur te stimuleren. Het ging toen om belastingvoordelen voor eigenaren die woningen kopen om te verhuren en de invoering van kortlopende huurcontracten met weinig juridische bescherming voor de huurder. Tot 2016 heeft dit tot een aanzienlijke ontwikkeling van de particuliere verhuur geleid in het Verenigd Koninkrijk: ruim 20 procent van alle uitgegeven hypotheken was bedoeld voor de aankoop van een «buy-to-let» woning, 20 procent van de huurcontracten werd beëindigd onder dwang van de verhuurder, en het aandeel leegstand nam toe («buy to leave»). Het Verenigd Koninkrijk heeft daarop in 2016 de in het verleden verstrekte belastingvoordelen beperkt. De laatste cijfers tonen dat het aantal nieuwe «buy-to-let» hypotheken afneemt in het Verenigd Koninkrijk. De woningtransacties zijn sindsdien toegenomen met 4,4 procent, waaronder ook de aankopen van starters. Lees meer

Hoeveel particuliere verhuurders waren er in 2016?

De voorraad woningen van overige verhuurders, waaronder particuliere verhuurders, nam tussen 2012 en 2017 toe van 1.009 duizend woningen naar 1.065 duizend woningen. Volgens het Kadaster bezaten «kleine» particuliere verhuurders met 3 tot maximaal 50 woningen circa 325 duizend woningen in 2016. Hun aandeel in de totale woningvoorraad is toegenomen van 2,6 procent in 2005 tot 4,4 procent in 2016. In het aantal verkooptransacties is hun aandeel gestegen van 4 naar 6 procent. Lees meer

Wanneer is er sprake van een gezamenlijke huishouding?

De Participatiewet spreekt van een gezamenlijke huishouding indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins. Of in het concrete geval sprake is van een gezamenlijke huishouding staat ter beoordeling aan de gemeente. Doorslaggevend is het feitelijke «hoofdverblijf». Lees meer

Heeft geven van mantelzorg gevolgen voor een bijstandsuitkering?

Het verlenen van mantelzorg als bijstandsgerechtigde leidt niet meteen tot het intrekken van een uitkering. Welk gevolg het verrichten van mantelzorg heeft op het recht op (of de hoogte van) de bijstand, zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. Relevante factoren zijn een wijziging in de leefsituatie, het al dan niet ontvangen van inkomsten (bijvoorbeeld uit pgb) en de mate waarin een bijstandsgerechtigde mantelzorger voor arbeidsinschakeling beschikbaar is. Dit vergt uitdrukkelijk een gemeentelijke beoordeling op basis van individueel maatwerk. Lees meer

Welke roestvrij staal mag niet in zwembaden gebruikt worden?

Zwembadeigenaren zijn ervoor verantwoordelijk dat de zwembaden voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. De onderzoeksplicht bij zwembaden staat in artikel 5.12 van de Regeling Bouwbesluit 2012. In dit artikel 5.12 is vastgelegd welke soorten roestvrij staal (RVS) niet resistent zijn tegen chloorlucht, alsmede de plaatsen in een overdekt zwembad waar deze RVS-soorten niet meer mogen voorkomen. De beschrijving hiervan komt overeen met wat hierover is opgenomen in de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 9200:2015 «Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden». Lees meer

Kunnen er op de crashsite van vlucht MH17 nog steeds stoffelijke resten gevonden worden?

Het valt niet uit te sluiten dat in de toekomst nog stoffelijke resten of persoonlijke eigendommen kunnen worden gevonden. Het gebied waarin het toestel, de inzittenden en hun persoonlijke eigendommen terecht zijn gekomen is ongeveer 50 vierkante kilometer groot. Er is alles aan gedaan om de stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen van de slachtoffers zo zorgvuldig mogelijk te bergen, onder vaak moeilijke omstandigheden. Lees meer