Waarin zit chroom-6 en wat zijn de risico’s?

Bij normaal gebruik van chroomhoudende materialen, zoals het aanraken van materiaal waarin chroom-6 is verwerkt, verchroomde voorwerpen (voorwerpen bedekt met een glanzende laag chroom) en geverfde oppervlakken, treden geen gezondheidsrisico’s op. In verchroomde voorwerpen is geen chroom-6 meer aanwezig. Bij geverfde oppervlakken is het chroom-6 dusdanig gebonden dat er bij normaal gebruik geen blootstelling zal zijn.


Wanneer chroom-6-houdende materialen worden bewerkt, door bijvoorbeeld machinaal schuren, lassen, slijpen of zagen, kan er chroom-6-houdend stof vrijkomen waardoor blootstelling kan ontstaan. Denk hierbij aan onderhoudswerkzaamheden aan objecten zoals vastgoed, vliegtuigen of auto’s die (ooit) zijn behandeld met chroom-6.

De verkoop van chroomhoudende verf aan consumenten is al enkele decennia verboden. Vanwege de kankerverwekkende eigenschappen is de toegestane concentratie chroom-6 in consumentenproducten in het algemeen geminimaliseerd zoals onder andere geregeld via REACH, de Europese Chemische stoffen regelgeving. De paragraaf «Consumentenbeleid» gaat hier nader op in.

Consumentenproducten kunnen over het algemeen veilig gebruikt worden. Toelaatbare concentraties voor chroom-6 in consumentenproducten zijn sterk beperkt door wetgeving en deze beperking wordt door de NVWA gehandhaafd. Zo is het al sinds 1994 verboden om chroomhoudende verf te verkopen aan consumenten. Voorts zijn er voor chroom-6 in leer en cement en voor mengsels waaronder verf, restricties binnen REACH, is chroom verboden in cosmetica en mag chroom-6 niet worden toegepast in speelgoed.

Consumenten kunnen mogelijk met chroom in aanraking komen via voedsel, drinkwater, lucht en via bepaalde consumentenproducten. De inname van chroom-6 via voedsel acht het RIVM verwaarloosbaar en daarbij wordt het snel omgezet naar het bij die concentraties veilige chroom-3.

In drinkwater wordt volgens het RIVM over het algemeen niet of nauwelijks chroom-6 gevonden en indien de grenswaarde in water overschreden zou worden, wordt het drinkwater volgens het RIVM niet meer aan consumenten geleverd.

Ook de buitenlucht bevat zelden chroom-6 blijkt uit gegevens van het RIVM.

Voor verduurzaming van hout worden soms mengsels gebruikt waarin chroom-6 aanwezig is. Uit eerder onderzoek van het RIVM blijkt de blootstelling aan chroom-6 vanuit verduurzaamd hout «beduidend kleiner te zijn dan eerder aangenomen». De afgelopen jaren is uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken duidelijk geworden dat de stof giftiger is dan eerder werd gedacht.

De werkgever is verplicht om de werknemer te beschermen tegen deze blootstelling en zo gezondheidseffecten te voorkomen. Voor het werken met deze stof dienen goede maatregelen getroffen te worden om de werknemer te beschermen.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstuk, kst-34775-XVI-152

Je helpt ons enorm als je dit artikel deelt op social media:

Lees ook:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *